Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Az Webpartners Adamo Software Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő/ Szolgáltató) ezúton teszi
közzé az előfizetői szerződéssel, más szolgáltatási szerződésekkel, ügyfélszolgálattal,
az www.adamo-platform.com honlapra történő regisztrációval, valamint a közvetlen üzletszerzési tevékenységgel és hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: Tájékoztató).

 

1.) Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Webpartners Adamo Software Zrt.
Székhely: 7624 Pécs Bálicsi út 27/d fszt.5.
Adószám: 27877920-2-02
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@adamo-platform.com
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 30 567 7288

 

2.) A kezelt adatok köre

2.1. Elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződéssel kapcsolatban

Az Adatkezelővel szerződéses elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyban állók (Előfizetők) azon személyes adatai, amelyek megadása kötelező

2.1.1. Személyes adatok:

a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye,
b) az előfizetői hozzáférési pont helye,
c) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma,
d) egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje,
e) korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő a), c)-d) pont szerinti adatai,
f) természetes személy előfizető személyi igazolvány száma,
g) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám, mobil telefonszám.

 

2.1.2.Az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatai, amelyek személyes adatokat tartalmaznak:

a) az előfizetői névjegyzékkel,
b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével,
c) a tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igénylésével,
d) az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóval,
e) az egyéni előfizetői minőséggel,
f) az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével,
g) az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendeletnek 6. § (3) bekezdés szerinti, az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével,
h) tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljából történő adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok.

2.1.3. A számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel kísérése céljából kezelt adatok:

a) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 129. § (5) bekezdés a) pontja szerinti személyes adatok (jelen Tájékoztató 2.1.1. a)-f) pontjai szerint);

b) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója;
c) az előfizető címe és az állomás típusa;
d) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma;
e) a hívó és a hívott előfizetői számok;
f) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, valamint a szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók;
g) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma;
h) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok;
i) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei;
j) telefon szolgáltatás esetén az előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok;
k) az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott - így különösen a tulajdonosa által letiltott - előfizetői végberendezések használatára, illetve annak kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező adatok.

Természetes személy előfizető esetén személyazonosító igazolvány számának kezelése hozzájárulás alapján történik.

Nem természetes előfizető esetében az előfizető által megadott kapcsolattartók személyes adataira a 2.6 pont vonatkozik.

Távollévők között telefonon történő szerződéskötés esetén hozzájárulás alapján hangfelvétel készül.

2.1.4. Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés:

a) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az Eht. 129. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt adatok (jelen Tájékoztató 2.1.1. a)-f) pontjai szerint);
b) helyhez kötött telefonszolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont hívószáma vagy egyéb, az előfizető, felhasználó egyedi azonosításához szükséges - az előfizetői szerződésben rögzített, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltató által egyéb módon az előfizetőhöz, felhasználóhoz rendelt - állandó műszaki-technikai azonosítók;
c) helyhez kötött telefonszolgáltatás, helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az előfizetői, felhasználói végberendezés vagy előfizetői hozzáférési pont létesítési címe és típusa;
d) helyhez kötött telefon- vagy mobil rádiótelefon szolgáltatás, internet hozzáférési szolgáltatás, internetes telefon-, internetes levelezési szolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a kommunikációban részt vevő előfizetők, felhasználók hívószámai, egyedi műszaki-technikai azonosítói, felhasználói azonosítói, az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa, a kommunikáció dátuma, kezdő és záró időpontja;
e) helyhez kötött telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja igénybevételénél alkalmazott hívásátirányítás és hívástovábbítás esetén a hívásfelépítésben részt vevő köztes előfizetői vagy felhasználói hívószámok;
f) internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén a szándékolt címzett irányában megkezdett kommunikációra vonatkozóan a d) pont szerinti adatok;
g) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás típusa és a szolgáltatás előfizető vagy felhasználó általi igénybevételének dátuma, kezdő és záró időpontja, az igénybevételnél használt IP cím, felhasználói azonosító, hívószám;
h) internet hozzáférési, internetes elektronikus levelezési, internetes telefonszolgáltatás, illetve ezek kombinációja során az előfizetők, felhasználók egyedi műszaki-technikai azonosítóinak az elektronikus hírközlési szolgáltató általi bármely átalakításának követéséhez szükséges adatok (IP cím, portszám)

2.2. Telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés

Telefonos ügyfélszolgálat esetén:
• név,
• cégnév,
• telefonszám,
• e-mail cím,
• hangfelvétel.

Panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

• név;
• lakcím;
• hangfelvétel;
• panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma;
• panasz egyedi azonosítószáma

Hibabejelentés esetén az Adatkezelő által vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

• az ügyfél neve;
• értesítési címe vagy más azonosítója;
• hibajelenség leírása;
• hibabejelentés időpontja;
• hiba okának behatárolására tett intézkedések és eredménye;
• hiba oka;
• hiba elhárításának módja és időpontja, eredménye;
• ügyfél értesítésének módja, időpontja;
• hangfelvétel.

2.3. Közvetlen üzletszerzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés (a személyes adatok megadása önkéntes)

• név,
• e-mail,
• telefonszám

2.4. Hírlevél (a személyes adatok megadása önkéntes)

• név,
• e-mail cím

2.5. Ügyfélportálra történő regisztráció (az adatok megadása kötelező)

• felhasználónév,
• jelszó,
• ügyfél cég/ intézmény neve,
• adószáma,
• szerződéses folyószámlaszáma,
• kapcsolattartó neve;
• beosztása,
• mobilszáma,
• e-mail címe,
• biztonsági kód (CAPTCHA)

2.6. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezel adatok

• a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél (Ügyfél) törvényes képviselőjének neve,
• az Ügyfél, illetve a Szolgáltató szolgáltatásai iránt érdeklődő kapcsolattartójának neve, beosztása,
• kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám, mobil telefonszám, fax-szám

 

3.) A Személyes adatok kezelésének Jogalapjai

Az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó előfizetési szerződések esetén:

Az Előfizető és az Adatkezelő között létrejött előfizetői szerződés teljesítése az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) b) pontján, továbbá a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 3. § (3) bekezdése, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződés részletes szabályairól szóló 2/2015.(III.30.) NMHH rendelet (a továbbiakban: 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet), és az Eht. 59/A. § (3) bekezdése,111.§, 118. § (4) bekezdése,143. § (29 bekezdése, 150. §, 157. §158.§, 162. § (4) bekezdés, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §.

• A közvetlen üzletszerzési adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a GDPR által meghatározott körben és a jelen Tájékoztatóban foglalt garanciák mellett a Szolgáltató jogszerű érdekén, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint az Előfizető önkéntes, kifejezett hozzájárulásán alapul.
• Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelmi tv.) 17/B
• Telefonos ügyfélszolgálat esetén a hangrögzítés jogalapja 2/2015 (III.30.) NMHH rendelet 25. §-a, Eht. 141. §-a, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint nem az Eht.-n alapuló hangrögzítés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
• Az Ügyfelek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő felelőssége, hogy rendelkezzen az adatmegadást lehetővé tevő jogcímmel (pl. munkaviszony, az érintett hozzájárulása).

4.) Az adatkezelés célja

Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:

Az előfizetői és más szolgáltatási szerződések esetén: Az adatkezelés célja az Adatkezelő Szolgáltatásainak biztosítása, így a létrejött szerződés nyilvántartása és teljesítése, az szolgáltatással kapcsolatban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás;

• Közvetlen üzletszerzési megkeresés esetén az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő Szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokról, promóciókról, előfizetői akciókról az Ügyfelet az Ügyféla megadott elérhetőség(ek)en tájékoztathassa.
• Hírlevél esetén az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő e--mailben híreket, edukációs tartalmakat osszon meg, és akciós ajánlatairól, blogbejegyzéseiről szóló tájékoztatást adjon.
• Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából az ügyfél személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.
• Kapcsolattartói adatkezelés célja a Felek közötti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése, a Felek közötti kapcsolattartás.

5.) Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles, illetve ha a szerződés nyilvántartása és teljesítése lehetetlenné válna az adott személyes adatok hiányában.

A személyes adatokat a Szolgáltató a szerződéses jogviszony megszűnését követő elévülési idő lejártáig kezeli. Az elévülési idő az elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében, az Eht. 143. § (2) bekezdése szerint 1 év. Az Adatkezelő a nem elektronikus hírközlési Szolgáltatás megrendelése esetén a megrendelést követő 5 (öt) évig kezeli az Ügyfél és az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében az ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § értelmében, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számviteli tv. 169. §-a alapján az Adatkezelő az Ügyfél számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

Panaszkezelés esetén a Fogyasztóvédelmi tv. 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ az Adatkezelő 5 (öt) évig köteles megőrizni.

Marketing megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg az Ügyfél nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról és hibabejelentésről a szolgáltató köteles hangfelvételt készíteni, amelyet a 2/2015. (III.30.) NMHH rendelet 25. §-a alapján 2 évig, az Eht. 141. §-a alapján 1 évig köteles megőrizni.

A kapcsolatfelvétel, illetve a Szolgáltató ajánlatainak megküldése céljából kezelt adatok esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.) Előfizetői szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

A 2.1. pontban kezelt személyes adatok kezelésének időtartama:

• Az adattal összefüggésben eredő igények az Eht. 143. § (2) bekezdése szerinti elévüléséig kezelhetők: a szerződés megszűnését követő 1 év.
• A telefonos ügyfélszolgálatra érkező bejelentésről készült hangfelvételek a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti időpontig megőrizhetők: bejelentéstől számított 5 év.
• Hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adat esetében a megőrzési idő: hibaelhárítástól számított 1 év.
• Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés esetében az előfizetői adatok az Eht. 159/A. § (3) bekezdése szerint őrizhetők meg: a szerződés megszűnését vagy keletkezést követő 1 év; sikertelen hívások esetén fél év.

 

A Szolgáltató a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve az Eht. 118. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosultak az Eht. 157. § szerint jogszerűen kezelhető adatok körében az Előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az átadásnak az indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni, vagy attól átvenni, illetőleg - azzal az adattartalommal - közös adatállományt létrehozni.

Az Előfizető adatai abban az esetben kerülhetnek bele a közös adatállományba, ha az Eht.118. § (4) bekezdés szerinti feltételek fennállnak, azaz:
a.) egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, három hónapot meghaladó díjtartozása van, vagy
b.) korábban fennálló előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőző hat hónapon belül mondták fel, illetőleg amennyiben
a.) számlatartozás miatt a szolgáltató a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az Előfizető számára részben vagy egészben korlátozta, vagy
b.) számlatartozása miatt a szolgáltató bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető ellen, illetőleg az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen, vagy
c.) az igénylő illetve az Előfizető kár okozása érdekében a szolgáltatót megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen)

 

7.) telefonos ügyfélszolgálat

Az Adatkezelő jogszabályon alapuló, jogi kötelezettségének teljesítéséhez a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, valamint a panaszbejelentésekről is visszakövethető módon az Eht. által előírt telefonos ügyintézés során hangfelvételt készít.

A telefonos ügyintézés során a nem az Eht. alapján történő hangrögzítés adatkezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja.

 

8.) Közvetlen üzletszerzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

Közvetlen üzletszerzési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés során az Adatkezelő alábbi személyes adatokat kezeli: név, e-mail cím. Az Adatkezelő az Ügyfelét a megadott elérhetőségeken fogja megkeresni ajánlataival. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásakor törli, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeli.

Az Adatkezelő nyilvántartja az érintettek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az érintett közvetlen üzletszerzési céllal ajánlatokkal közvetlenül megkereshető-e.

Az Adatkezelő szakmai rendezvényeken, ajánlásokból és nyilvános adatbázisokból olyan személyek szakmai kapcsolattartási adatai birtokába kerülhet, akiknek még nem rögzítette kifejezett nyilatkozatát a közvetlen megkereshetőséggel kapcsolatban. Ezen személyek esetén az adatkezelő a kapcsolattartási adatot az Adatkezelő jogszerű érdekében kezeli, azzal, hogy az adatkezelés csak az érintett szakmai kapcsolattartási adataira korlátozódhat, és az érintettnek a kapcsolatfelvételkor, majd azt követően bármikor joga van a közvetlen megkereshetőség tiltásáról nyilatkozni.

Az Adatkezelő ajánlatai küldéséhez Adatfeldolgozót vesz igénybe, ebből a célból az Adatfeldolgozó az érintett nevét, e-mail címét, elérhetőségi adatait kezeli.

 

9.) hírlevél

Hírlevél küldése esetén az Adatkezelő/Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli: érintett neve, e-mail címe. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásakor törli, azt a továbbiakban semmilyen célból nem kezeli. Az adatkezeléshez való hozzájárulást az érintett indokolás nélkül az 1. pontban megjelölt csatornákon ingyenesen visszavonhatja.

Az Adatkezelő hírlevél küldéséhez Adatfeldolgozót vesz igénybe, ebből a célból az

Adatfeldolgozó az érintett e-mail címét kezeli.

10) ügyfélportálra regisztráció

Az Ügyfélnek lehetősége van a www.adamo-platform.com oldalon Ügyfélportálra regisztrálni, és a Tájékoztató 2.5. pontjában foglalt adatokat megadni. Az Ügyfélportál lehetőséget biztosít a számlák, szerződések megtekintésére, letöltésére, befizetések ellenőrzésére, egyedi ajánlatok elfogadására, folyamatban lévő létesítéseket nyomon követésére, hibabejelentések tételére a Szolgáltató karbantartási időpontjairól tájékozódására, az előzetesen megadott adatok módosítására, és hívásrészletező kérésére. Az adatokat az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő/Szolgáltató, illetve a regisztráció inaktívvá válását követő legfeljebb 1 évig.

 

11) kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás

A Szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő Ügyféllel való kapcsolattartás, valamint a

szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében kezeli a

Tájékoztató 2.6. pontjában foglalt adatokat.

 

12.) Profilalkotás

Az Adatkezelő arra törekszik, hogy a kereskedelmi kampányai és kereskedelmi ajánlatai megfeleljenek Ügyfelei tényleges fogyasztási szokásainak, érdeklődésének. Ennek érdekében az Adatkezelő honlapjának meglátogatását követően a honlapon tett látogatásáról és az ott folytatott munkamenetről, valamint más honlapok meglátogatásáról adatokat gyűjt. Az így begyűjtött adatokat elemzi, és azokból profilokat alkot, vagyis honlap látogatóira – akik között azonosított, regisztrált felhasználók is lehetnek – vonatkozó következtetéseket von le a szolgáltatás igénybevételi szokások, érdeklődési kör tekintetében. Ennek célja, hogy az Ügyfelek érdeklődését, preferenciáit előre jelezzük, és ennek alapján termékeinket és szolgáltatásainkat úgy fejlesszük tovább, ahogyan az Ügyfelek elvárásainak legjobban megfelel.

A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információkról – cookiekról (sütikről) az alábbi linkre kattintva bővebb tájékoztatást kap: (link)

 

13.) Adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az Adatkezelő/Szolgáltató az e-mailben megküldött ajánlataival és más tömeges e-mailes megkeresésekkel, tájékoztatásokkal, adattisztítással kapcsolatban Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről az ÁSZF ad tájékoztatást, illetve az Ügyféllel megkötött szerződés rendelkezik.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Ügyfél kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

14.) Adattovábbítás

14.1. Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos, a Tájékoztató 2.1.1.pontjában található személyes adatok továbbításának esetei:

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók az előfizetői adatokat egymásnak átadhatják:

a.) az Eht.158. § alapján, a díjfizetési, illetőleg szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, a szerződéskötés megtagadása céljából,
b.) az Eht..162. § (4) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatóknak az országos belföldi tudakozó nyújtása valamint az előfizetői névjegyzék elérhetővé tétele céljából kötelesek átadni – az Előfizető hozzájárulásától függően – az előfizetői adatokat. Az így átadott előfizetői adatok ettől eltérő célra nem használhatók fel,
c.) az Eht.150. § alapján a számhordozhatóság biztosítása céljából,
d.) az Eht. 111. §-ban foglalt közvetítőválasztás teljesítése céljából,
e) az Előfizető hozzájárulásával az Előfizetőnek az adott szolgáltatás igénybe vételére kötött szerződéshez szükséges adatait az Adatkezelő/Szolgáltató által forgalmazott, más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások szolgáltatói számára átadhatja.

14.2. Az Adatkezelő a forgalmi és számlázási adatokat az Eht. 157. § (9) bekezdése alapján követelés kezelőnek, végrehajtónak, számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szerveknek átadhatja. Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az Adatkezelő jogosult a személyes adatokat harmadik félnek követelés érvényesítése céljából átadni.

14.3. Az Eht. 159/A. §-a alapján az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a szolgáltató által előállított vagy kezelt adatait bűnüldözési, nemzetbiztonsági, honvédelmi célból.

14.4. Amennyiben az Érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az Érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét, vagy javait fenyegető veszély elhárítása, vagy megelőzése érdekében az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére.

 

15.) érintetti jogok

Hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Az Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

• az adatkezelés célja(i);
• az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
• az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
• az adatkezelés tervezett időtartama;
• az érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
• a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
• az adatok forrása;
• a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
• az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett kérelmére megadni a tájékoztatást. érintett a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

 

Kezelt adatok helyesbítése

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b. az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
c. az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
d. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az érintett továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére marketing megkeresését. Az érintett a közvetlen megkeresés fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az 1. pontban megadott elérhetőségeken (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó érintett adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban marketing megkeresést nem küld, egyebekben az érintett által igénybe vett Szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni az Előfizető/ügyfél adatait.

 

Adatkezelés korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: – ha az adatkezelés jogalapja az Ügyfél hozzájárulása, vagy az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése, – és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Ügyfél jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

• közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
• az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 

16.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Ügyfelek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Az Adatkezelő. műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a szolgáltatás biztonságának, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során kezelt előfizetői személyes adatok védelméről. A szolgáltatás biztonságába a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés biztonsága is beleértendő.

Az Adatkezelő. elsősorban honlapján, illetve szükség szerinti más csatornákon tájékoztatja az előfizetőt a hálózat egységességét és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, az Adatkezelő által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó, ismert kockázatokról és a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről.

Ha a hálózat egységességét és a szolgáltatás biztonságát érintő vagy veszélyeztető esemény következtében korábban nem ismert, új biztonsági kockázat jelentkezik, az Adatkezelő ügyfélszolgálatán és internetes honlapján haladéktalanul tájékoztatja az előfizetőt a korábban nem ismert, új biztonsági kockázatról, a védelem érdekében az előfizető által tehető.

 

17.) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

• az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;

• Adatkezelő neve, elérhetősége;
• az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
• a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást

vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

• az érintett személyes adatok köre;
• az érintettek köre és száma;
• az adatvédelmi incidens időpontja;
• az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
• az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

Amennyiben azt észlelte az Ügyfél, hogy az ő vagy más Invitech ügyfél személyes adata jogosulatlanul változott vagy semmisült meg, azt mással jogosulatlanul közölték, mások jogosulatlanul hozzáférhettek vagy jogosulatlanul nyilvánosságra került, kérjük, ezt az adatvédelmi incidenst jelentse be az Adatkezelőnek (az Ön elérhetőségi adatai, valamint az idő, hely és más lényegesnek ítélt körülmények összefoglalásával) az ugyfelszolgalat@adamo-platform.com e-mail címre.

 

18.) Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék.

1. Tanulmányozza át a honlapunkon megtalálható ÁSZF-et, hogy választ találjon a felmerülő kérdéseire. Az ÁSZF adatkezelési fejezete tartalmaz további adatkezelési, adatbiztonsági tájékoztatást, és meghatározza, hogy az ügyfeleket érintő egyes adatkezelések esetén milyen csatornán tudja legeredményesebben jogait gyakorolni.

 

2. Adatvédelmi kérdéseivel adatvédelmi tisztviselőnkhöz is fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 7622 Pécs Köztársaság tér 2.

Telefon: +36-30 567 7288

E-mail: ugyfelszolgalat@adamo-platform.com

 

3. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu), valamint
• a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez is fordulhat.

4. Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25, telefon: +36-1-457-7100, e-mail: info@nmhh.hu) fordulhat.

 

19.) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) irányadó.

 

Webpartners. Adamo Software Zrt.

 

Tudja már
min változtatna?

Senior Tanácsadóink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
A "Küldés" gombra kattintva - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR feltételei szerint kezelje.